دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : شیما   رحمانی

پست الکترونیکی : shrahmani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : گیاهپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شاهد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حشره شناسی کشاورزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی -کرج)

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : سم شناسی و فیزیولوژی حشرات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی -کرج)

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : بیوتکنولوژی
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : دانشگاه تهران (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی -کرج)

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی حشره شناسی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

شیما رحمانی

شیما رحمانی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^